O firmie

» A+ | A-


POWSTANIE GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ RADWANICE SP. Z O.O.

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. z siedzibą w Kłębanowicach (Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice) rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2020 roku na podstawie Uchwały Nr IX/56/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Aktu Założycielskiego Repertorium A numer 11504/2019 z dnia 15 października 2019 r.

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819542.

Gmina Radwanice – wspólnik  Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice sp.  z o.o. reprezentowana przez Wójta Gminy Radwanice – Pawła Piwko.

Prezes Zarządu – Agnieszka Koperek.

W 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 członków:

 • Artur Jurkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Frąckowiak – członek Rady Nadzorczej
 • Anna Karkowska – członek Rady Nadzorczej (do dnia 27.04.2021 r.)
 • Antoni Kramarzewski – członek Rady Nadzorczej (od dnia 19.08.2021 r.)

 

KAPITAŁ GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ RADWANICE SP. Z O.O.

Na dzień 01.01.2020 r. kapitał zakładowy wynosił 118.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 8/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o. w Kłębanowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień aktu założycielskiego kapitał zakładowy Spółki został zwiększony do kwoty 617.966,00 zł.

Uchwałą Nr 25/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o. w Kłębanowicach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podwyższonego kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień aktu założycielskiego kapitał zakładowy Spółki został zwiększony do kwoty 654.900,00 zł

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

Pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. zatrudnieni są w trzech pionach:

– pion wodno-kanalizacyjny,

– pion utrzymania terenów Gminy,

– pion administracyjny.

Realizujemy zadania na podstawie zawartych z Gminą Radwanice umów.

 1. Umowa dzierżawy nieruchomości, urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radwanice.
 2. Umowa użyczenia nieruchomości, urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radwanice.
 3. Umowa dzierżawy cmentarzy komunalnych.
 4. Umowa zarządzania mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi.
 5. Umowa na bieżące utrzymanie zieleni gminnej, placów zabaw, siłowni plenerowych, czystości ulic, chodników, parków i placów w Gminie Radwanice.
 6. Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń odwadniających oraz kanalizacji deszczowej w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Radwanice.
 7. Umowa na wykonanie pozimowej i przedzimowej naprawy dróg tłuczniowych
  i gruntowo-żwirowych na terenie Gminy Radwanice.
 8. Umowa na wykonanie pozimowej i przedzimowej naprawy dróg bitumicznych oraz kostki brukowej na terenie Gminy Radwanice.
 9. Umowa na konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, parkowego stanowiącego własność Gminy Radwanice.
 10. Umowa na świadczenie usług zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Radwanice .