Archiwalne

» A+ | A-


Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach
Kłębanowice 9A

Publikacja: Agnieszka Rossa

Kłębanowice, 31.12.2014r.

ZUK.271.3.2014

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie: Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach informuje, że do dnia 22.12.2014r.   do godz. 1400tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta w postępowaniu dot. wykonania ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Cena brutto złożonej oferty – 18.144,00 zł.

W wyniku badania i oceny oferty Zamawiający nie odrzucił i nie wykluczył złożonej oferty.

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się wyłącznie kryterium ceny.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Przemkowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dworcowa 7, 59-170 Przemków

Cena brutto oferty:   18.144,00 zł

 

 

 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Elżbieta Jeziorska – Romaniak


Kłębanowice, dnia 15.12.2014r.

 

Znak sprawy: ZUK.271.3.2014

 

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

Dane Zamawiającego :
Nazwa: Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach
z siedzibą przy Kłębanowice Nr 9A, 59-160 Radwanice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
 Tel. 076/ 8310183
Strony internetowe: www.zuk.radwanice.pl
e-mail: zuk.radwanice@wp.pl

zaprasza do składania  ofert na:
„Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice .”


 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.03.2015r.
 2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice. W zakres czyszczenia sieci kanalizacyjnych wchodzą sieci i przepompownie ścieków.
 3. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  zakłada się 35 godzin pracy w miesiącu tj. około 7 godzin pracy tygodniowo, usługa będzie realizowana w dniach czwartek i piątek     ( w sytuacjach awaryjnych w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy stronami – przy utrzymaniu ilości godzin w miesiącu ), zakres prac każdorazowo ustala Zamawiający, godziny pracy liczy się od momentu przyjazdu do siedziby ZUK – Kłębanowice 9A  do momentu wyjazdu z siedziby, czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej   i przepompowni ścieków: w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 – 1 godz., po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy – 3 godz., cena musi obejmować koszty dojazdu i pracy operatora ( kierowcy)
 4. Warunki jakie winien spełnić Wykonawca: dysponować samochodem asenizacyjnym  z urządzeniem ciśnieniowym umożliwiającym : pompowanie, udrażnianie kanalizacji oraz ciśnieniowe mycie przepompowni ścieków wraz z operatorem
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu lub umowa na dzierżawę bądź umowa wynajmu samochodu.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Oferty należy składać do dnia 22.12.2014r. r. do godz. 14:00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych  w Radwanicach, Kłębanowice Nr 9A osobiście lub listownie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
 8. Oferty będą oceniane według kryterium: wysokość oferowanej ceny netto + należny podatek VAT = razem cena brutto
 9. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania: Agnieszka Rossa
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Zakładu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Radwanicach
/-/ Elżbieta Jeziorska- Romaniak

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy
 2. Oswiadczenie

Kłębanowice, 31.07.2014r.

 

Znak sprawy : ZUK.271.2.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach informuje, że do dnia 29.07.2014r.  do godz. 14:00 tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta w postępowaniu    dot. wykonania ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Cena brutto złożonej oferty – 28.080,00 zł.
W wyniku badania i oceny oferty  Zamawiający nie odrzucił i nie wykluczył  złożonej oferty.
Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się wyłącznie kryterium ceny.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Przemkowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków
Cena brutto oferty:   28.080,00 zł

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Elżbieta Jeziorska – Romaniak

 


 

Kłębanowice, dnia 22.07.2014r.

 

Znak sprawy: ZUK.271.2.2014

 

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

Dane Zamawiającego :
Nazwa: Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach
z siedzibą przy Kłębanowice Nr 9A, 59-160 Radwanice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
 Tel. 076/ 8310183
Strony internetowe: www.zuk.radwanice.pl
e-mail: zuk.radwanice@wp.pl

zaprasza do składania  ofert na:
„Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice .”


 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.08.2014r. do dnia 31.12.2014r.
 2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice. W zakres czyszczenia sieci kanalizacyjnych wchodzą sieci i przepompownie ścieków.
 3. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  zakłada się 35 godzin pracy w miesiącu tj. około 7 godzin pracy tygodniowo, usługa będzie realizowana w dniach czwartek i piątek     ( w sytuacjach awaryjnych w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy stronami – przy utrzymaniu ilości godzin w miesiącu ), zakres prac każdorazowo ustala Zamawiający, godziny pracy liczy się od momentu przyjazdu do siedziby ZUK – Kłębanowice 9A  do momentu wyjazdu z siedziby, czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej   i przepompowni ścieków: w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 – 1 godz., po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy – 3 godz., cena musi obejmować koszty dojazdu i pracy operatora ( kierowcy)
 4. Warunki jakie winien spełnić Wykonawca: dysponować samochodem asenizacyjnym         z urządzeniem ciśnieniowym umożliwiającym : pompowanie, udrażnianie kanalizacji oraz ciśnieniowe mycie przepompowni ścieków wraz z operatorem
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu lub umowa na dzierżawę bądź umowa wynajmu samochodu.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Oferty należy składać do dnia 29.07.2014r. r. do godz. 14:00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych  w Radwanicach, Kłębanowice Nr 9A osobiście lub listownie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
 8. Oferty będą oceniane według kryterium: wysokość oferowanej ceny netto + należny podatek VAT = razem cena brutto
 9. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania: Agnieszka Rossa
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Zakładu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Radwanicach
/-/ Elżbieta Jeziorska- Romaniak

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy
 2. Oswiadczenie

 

Kłębanowice, 28.03.2014r.

ZUK.271.1.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach informuje, że do dnia 26.03.2014r.  do godz. 14:00 tj. upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty w postępowaniu dot. wykonania ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Ceny brutto złożonych ofert kształtowały się w zakresie od 22.464,00 zł do 55.350,00 zł.
W wyniku badania i oceny ofert  Zamawiający nie odrzucił i nie wykluczył żadnej ze złożonych ofert.
Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się wyłącznie kryterium ceny.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Przemkowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków
Cena brutto oferty:   22.464,00 zł

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
/-/Elżbieta Jeziorska – Romaniak


Kłębanowice, dnia 20.03.2014r.

Znak sprawy: ZUK.271.1.2014

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

1. Dane Zamawiającego :
Nazwa: Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach
z siedzibą przy Kłębanowice Nr 9A, 59-160 Radwanice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
Tel. 076/ 8310183
Strony internetowe: www.zuk.radwanice.pl
e-mail: zuk.radwanice@wp.pl

zaprasza do składania  ofert na:
„Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice .”
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.07.2014r.

2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice. W zakres czyszczenia sieci kanalizacyjnych wchodzą sieci i przepompownie ścieków.

3. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  zakłada się 35 godzin pracy w miesiącu   tj. około 7 godzin pracy tygodniowo, usługa będzie realizowana w dniach czwartek i piątek  ( w sytuacjach awaryjnych w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy stronami – przy utrzymaniu ilości godzin w miesiącu ), zakres prac każdorazowo ustala Zamawiający, godziny pracy liczy się od momentu przyjazdu na oczyszczalnię ścieków Zamawiającego – Radwanice, ul. Przemysłowa do momentu wyjazdu z oczyszczalni ścieków, czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej   i przepompowni ścieków: w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 – 1 godz., po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy – 3 godz., cena musi obejmować koszty dojazdu i pracy operatora ( kierowcy)

4. Warunki jakie winien spełnić Wykonawca: dysponować samochodem asenizacyjnym   z urządzeniem ciśnieniowym umożliwiającym : pompowanie, udrażnianie kanalizacji oraz ciśnieniowe mycie przepompowni ścieków wraz z operatorem

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu lub umowa na dzierżawę bądź umowa wynajmu samochodu.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Oferty należy składać do dnia 26.03.2014r. r. do godz. 1400 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych  w Radwanicach, Kłębanowice Nr 9A osobiście lub listownie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).

8. Oferty będą oceniane według kryterium: wysokość oferowanej ceny netto + należny podatek VAT = razem cena brutto

9. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania: Agnieszka Rossa

10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Zakładu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach
/-/ Elżbieta Jeziorska- Romaniak

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy
 2. Oswiadczenie

 

Kłębanowice, dnia 27.12.2013 r

Znak sprawy: ZUK.271.2.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice .

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach informuje, że do dnia 23.12.2013r.  do godz. 14:00 tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.
W wyniku badania i oceny oferty Zamawiający stwierdził że spełnia ona warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jest to oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Przemkowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
/-/ Elżbieta Jeziorska – Romaniak


 Kłębanowice, dnia 16.12.2013r

Znak sprawy: ZUK.271.2.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dane Zamawiającego :

Nazwa:
Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach
z siedzibą przy Kłębanowice Nr 9A, 59-160 Radwanice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
Tel. 076/ 8310183
Strony internetowe: www.zuk.radwanice.pl
e-mail: zuk.radwanice@wp.pl

zaprasza do składania  ofert na:

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice .”

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.03.2014r.
 2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice. W zakres czyszczenia sieci kanalizacyjnych wchodzą sieci i przepompownie ścieków.
 3. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  zakłada się 35 godzin pracy w miesiącu tj. około 7 godzin pracy tygodniowo, usługa będzie realizowana w dniach czwartek i piątek ( w sytuacjach awaryjnych w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy stronami – przy utrzymaniu ilości godzin w miesiącu ), zakres prac każdorazowo ustala Zamawiający, godziny pracy liczy się od momentu przyjazdu na oczyszczalnię ścieków Zamawiającego – Radwanice, ul. Przemysłowa do momentu wyjazdu z oczyszczalni ścieków, czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej   i przepompowni ścieków: w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 – 1 godz., po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy – 3 godz., cena musi obejmować koszty dojazdu i pracy operatora ( kierowcy)
 4. Warunki jakie winien spełnić Wykonawca: dysponować samochodem asenizacyjnym  z urządzeniem ciśnieniowym umożliwiającym : pompowanie, udrażnianie kanalizacji oraz ciśnieniowe mycie przepompowni ścieków wraz z operatorem
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu lub umowa na dzierżawę bądź umowa wynajmu samochodu.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Oferty należy składać do dnia 23.12.2013r. r. do godz. 14:00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych  w Radwanicach, Kłębanowice Nr 9A osobiście lub listownie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
 8. Oferty będą oceniane według kryterium: wysokość oferowanej ceny netto + należny podatek VAT = razem cena brutto
 9. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania: Agnieszka Rossa
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.12.2013r. o godz. 9:00 w siedzibie Zakładu

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Radwanicach
/-/ Elżbieta Jeziorska-Romaniak

Załączniki :

 1. Oświadczenie
 2. Formularz ofertowy

Znak sprawy : ZUK.271.1.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach informuje, że do dnia 26.06.2013r. do godz. 14:00 tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. W wyniku badania i oceny oferty Zamawiający stwierdził że spełnia ona warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jest to oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Przemkowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
/-/ Elżbieta Jeziorska – Romaniak

Data publikacji : 28.06.2013 r


Znak sprawy: ZUK.271.1.2013

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach z siedzibą w  Kłębanowicach zaprasza do składania ofert na :

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Radwanice .”

 1. Treść ogłoszenia – kliknij aby pobrać
 2. Formularz ofertowy – kliknij aby pobrać
 3. Oświadczenie – kliknij aby pobrać

Data publikacji : 18.05.2013 r